Valberedning

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2016 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2017.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. 

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till:

  • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete
  • Val av och arvode till revisorer
  • Beslut om principer för utseende av valberedning
  • Ordförande vid årsstämman.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

  • Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
  • Petter Stillström, Traction
  • Emil Ahlberg, PSG Capital

Emil Ahlberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare i Poolia är välkomna att senast den 31 december 2016 lämna förslag till styrelseordförande under adress: Poolia AB, Box 207, 101 24 Stockholm.

 

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se