Löner och övriga ersättningar

Pooliakoncernens ledande befattningshavare utgör koncernens ledningsgrupp som består av koncernchef/verkställande direktören samt två vVD i moderbolaget, finansdirektören, HR-direktören samt landscheferna i Sverige, Tyskland och Finland . Årsstämman 2017 beslutade enligt styrelsen förslag som överensstämmer med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till maximum 40% av den fasta lönen.

Motiv

Poolia ska erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och ska beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen ska vara baserad på det egna ansvarsområdets och koncernens intäkts- och/eller resultatutveckling. Den rörliga ersättningen kan komma upp till maximum 40 procent av den fasta lönen. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Övriga ersättningar och anställningsvillkor

Verkställande direktören har, utöver pensionsförmåner enligt lag om allmän försäkring, ett personligt pensionsavtal. Övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som i allt väsentligt motsvarar premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är 65 år.

Ledande befattningshavare har vid egen respektive bolagets uppsägning av anställningsavtal rätt till sex respektive tolv månaders uppsägningstid. Månadslön ska utgå under hela uppsägningstiden, dock med avräkning för annan lön som erhålls under uppsägningstiden.
Det finns inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna. Vidare har vissa ledande befattningshavare tjänstebil.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Inga aktierelaterade incitamentsprogram föreligger.

Utbetalda ersättningar

År 2016 bestod koncernens ledningsgrupp av verkställande direktören i moderbolaget/verkställande direktören i Poolia Sverige, verkställande direktören i Poolia Tyskland, verkställande direktören i Poolia Finland samt CFO.

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se