Årsstämma

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman hos bolaget under adress Poolia AB, att: Viveca Krüger, Box 207, 101 24 Stockholm, per telefon: 08-555 540 07 eller per e-post: viveca.kruger@poolia.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 19 april 2018. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Tidigare årsstämmor 


 Fullmaktsformulär 

Behöver du hjälp ? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se